REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO: www.skilspo.com

§1 

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.skilspo.com

1.2. Sklep prowadzony jest przez UNIQ SPORT SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie 04-620, ul. VI Poprzeczna 23, o numerze NIP: 9522193072, REGON: 382369551, zwaną dalej "Administratorem".

1.3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy: www.skilspo.com,  adres e-mail: hi@skilspo.com, telefon kontakowy: +48 790 805 077, adres korespondencyjny: ul. VI Poprzeczna 23, 04-620 Warszawa

1.4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.skilspo.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

1.6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2

Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.skilspo.com, prowadzący sprzedaż produktów na odległość;

b) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;

c) Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu;

d) Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji 
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień;

e) Sprzedawca / Usługodawca – UNIQ SPORT SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie 04-620, ul. VI Poprzeczna 23, o numerze NIP: 9522193072, REGON: 382369551;

f) Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail;

g) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;

i) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi 
od pracy;

j) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów;

k) Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu;

l) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

Rodzaje i zakres działalności Sklepu

3.1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu akcesoriów dla czworonogów.

3.2. Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane, wolne od wad prawnych.

§ 4

Polityka prywatności

4. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i cookies znajdziesz w zakładce Polityka prywatności i cookies. 

§ 5

Wymogi techniczne

5.1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)   aktywne łącze internetowe,

b)   włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

5.2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

5.3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

5.4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu powyżej 320px szerokości.

5.5. W przypadku problemów technicznych ze stronę prosimy o kontakt mailowy pod adresem hi@skilspo.com

§ 6

Zasady dokonywania zakupów

6.1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a)     dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b)     łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;  

c)     dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d)     dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

6.2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

6.3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a)   Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b)   Adres email

c)   Numer telefonu

d)   NIP (dla klientów – przedsiębiorców)

e)   Dane adresowe do wysyłki

6.4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

6.5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

6.6. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

6.7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:

a)   potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b)   Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c)   W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

6.8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia. 

§ 7

Płatności

7.1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia;

c) płatność online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com;

d) płatność online za pośrednictwem systemu PayPal płatności online;

e) płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayPal;

f) płatność gotówką przy obiorze przesyłki wysyłanej kurierem za pobraniem

7.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com dostępne są na stronie www.tpay.com Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

7.3. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.paypal.com Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

7.4. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

§ 8

Realizacja i wysyłka zamówienia

8.1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu tpay.com lub PayPal - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

c) w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia 

8.2. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail, o wysyłce.

8.3. Po wysłaniu Zamówienia przez Sklep do Klienta doręczenie następuje, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:

a)        Kurier: 1-2 dni robocze,

b)        Paczkomaty: 1-2 dni robocze.

8.4. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od zakupionego towaru. 

8.5. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i wyprodukowanie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub w części.

8.6. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub w części zgodnie z wyborem Klienta.

8.7. Jeśli w sytuacji opisanej w 8.5. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

8.8. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

8.9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 8.5., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

8.10. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 8.6., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.11. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

8.12. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD i Paczkomatów InPost. Koszty i zasady wysyłki zostały określone w zakładce Dostawa i płatności. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

8.13. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

8.14. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

8.15. Jeżeli nadana przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, wszelkie koszty powrotu przesyłki oraz jej ponownego nadania ponosi Kupujący. 

8.16. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

8.17. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy (do pobrania z zakładki Zwrot)

8.18. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: http://www.dhl.com.pl

8.19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a)   Imię i nazwisko/Nazwa firmy;

b)   Adres zamieszkania/siedziby,

c)   Numer NIP (w przypadku firm),

d)   Adres korespondencyjny

8.20. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

8.21. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 9

Reklamacje

9.1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

9.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)   nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)   została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

9.3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres r@skilspo.com lub listem poleconym na adres ul. Junaków 4, 04-860 Warszawa

9.4. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL http://skilspo.com/pic/reklamacja.pdf zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

9.5. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

9.6. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9.7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9.8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9.9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.10. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

9.11. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

9.12. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 9.6.  i 9.7., Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

9.13. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 10

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

10.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy.

10.2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 10.1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

10.3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w sytuacji gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

UNIQ SPORT SP. Z O.O.

ul. VI Poprzeczna 23, 04-620 Warszawa

lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dnia od dnia otrzymania przesyłki. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie

10.5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 10.1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

10.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep „skilspo” paczki ze zwracanym towarem.

10.7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.  

10.8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy)

10.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 11

Postanowienia końcowe i opis  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

11.1.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

11.3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

i. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

ii. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

iii. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

11.4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

i. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

ii. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

iii. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

iv. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załączniki do Regulaminu

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

1.1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

1.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

1.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep skilspo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Formularz zwrotu prosimy przesyłać na adres:

poczta tradycyjna:

UNIQ SPORT SP. Z O.O.

ul. VI Poprzeczna 23, 04-620 Warszawa

poczta elektroniczna: r@skilspo.com

1.4. Koszt transportu zwracanego produktu ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

adres do zwrotu:

UNIQ SPORT SP. Z O.O.

ul. VI Poprzeczna 23, 04-620 Warszawa

1.5. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas paczki ze zwracanym towarem. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania przesyłki. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

2. FORMULARZ ZWROTU (Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj)